Outdoor portrait of a beautiful mixed race teenage girl. Cute di